วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่ 22  มิถุนายน  พ.ศ. 25551. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าดูแลนักเรียนห้อง ป.5/8  ระหว่างที่ประชุมผู้ปกครอง
3. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/3 เรื่อง Present simple tense
4. เข้าดูแลนักเรียนห้อง ป.4/6 และ ป.6/4 
5. ช่วยอาจารย์จัดเรียงเอกสารเกี่ยวกับอาเซียน
6. ช่วยนักเรียนเรียงเอกสารเพื่อที่จะเข้าเล่ม


บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  21 มิถุนายน  พ.ศ.  25551. ยืนเวรประจำวันต้อนรับนักเรียน
2. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
3. เข้าดูแลนักเรียนห้อง ป. 3/7 และ ป. 3/8 ระหว่างที่ประชุมผู้ปกครอง
4. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป. 4/4 โดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด
5. เข้าดูแลนักเรียนห้อง ป. 4/4 ระหว่างที่ประชุมผู้ปกครอง
6. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดห้องก่อนกลับบ้าน
วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  20  มิถุนายน  พ.ศ. 25551. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าดูแลนักเรียน ป.1/7 ซึ่งนักเรียนแต่ละคนน่ารักมาก
3. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/4 เรื่อง Present simple tense
4. เข้าดูแลนักเรียนห้อง ป.2/7
5. ควบคุมนักเรียน ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  19  มิถุนายน  พ.ศ. 25551. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. ท่านผู้อำนวยการเรียกประชุมชี้แจงเพื่อที่จะให้นักศึกษาเข้าไปดูแลน้องระหว่างที่โรงเรียนประชุมผู้ปกครอง
3. จัดทำสื่อการสอน
4. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

บันทึการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2555


1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/2 เรื่อง Present simple tense
3. บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ
4. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดห้องก่อนกลับบ้าน

บันทึกการปฏิบัติง่าน

ประจำวันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2555


1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/5 และ ป.4/3
3. บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ
4. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

บันทึการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2555


1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง โดยวันนี้จะจัดพิธีไหว้ครูซึ่งนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
2. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/4 และ ป.4/1
3. บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ
4. ควบคุบนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน
5. ยืนเวรประจำวันเพื่อส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน

บันทึการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  13  มิถุนายน  พ.ศ. 2555


1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/2 และ ป.4/4
3. จัดทำสื่อการสอน
4. บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ
5. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้านวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ.  2555


1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
3. เขียนรายชื่อนักเรียนลงในสมุดคู่มือ
4. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  11 มิถุนายน   พ.ศ.  2555


1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/2
3. บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ
4. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  8  มิถุนายน  พ.ศ.  2555


1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/5 และ ป.4/3
3. บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ
4. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  7  มิถุนายน   พ.ศ.  2555


1. ยืนเวรประจำวันต้อนรับนักเรียนในตอนเช้า
2. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
3. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/4 และ ป.4/1
4. บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ
5. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่ 5  มิถุนายน  พ.ศ. 2555


1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. เขียนรายชื่อนักเรียนลงในสมุดคู่มือ
3. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
4. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ.  2555

1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/5 และ ป.4/3
3. เขียนรายชื่อนักเรียนลงในสมุดคู่มือ
4. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

บัันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555


1. ยืนเวรประจำวันต้อนรับนักเรียน
2. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
3. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/4 และ ป.4/1
4. สังเกตการสอนของ นางสาวเพรชรี  แซ่ลิ่ม
5. บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ
6. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน