วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่ 30  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555


1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ซึ่งวันนี้จะมีกิจกรรม
    ออกกำลังกายในตอนเช้า
2. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/2 และ ป.4/4 ซึ่งนักเรียน
    ยังอ่านออกเสียงคำศัพท์ไม่ถูกต้อง
3. บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ
4. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่ 29  พฤษษภาคม  พ.ศ. 2555


1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
3. บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ
4. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555


1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/2
3. บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ
4. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


ตารางสอนครูปีการศึกษา 2555 นางสาววีรนุช  กูลดี    
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วัน      เวลา

08:30-09:30

09:30-10:30

10:30-11:30

11:30-12:30

12:30-13:30

13:30-14:30

14:30-15:30
จันทร์
4/2

พัก
อังคาร
กลาง
พุธ
วัน
4/2
4/4
พฤหัส
4/4
อส4/4
อส4/1
ศุกร์
อส4/5
อส4/3

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555 


1. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ให้ทำความสะอาดก่อนเข้าแถว
2. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
3. เข้าสอนนักเรียนห้อง  ป.4/5 และ ป. 4/3 
   ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  24 พฤษภาคม  พ.ศ.  2555


1. ยืนเวรประจำวันต้อนรับนักเรียน
2. ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง
3. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/4 และ ป.4/1
4. บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ
5. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ.  25551. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/4 และ ป.4/1
3. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
4. บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ
5. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555


1. ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธงทำกิจกรรม  คือ เคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  
2. เข้าทำกิจกรรมโฮมรูมห้อง ป. 4/1  
3. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอน
4. ควบคุมดูแลนักเรียนทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555


1. ควบคุมการเข้าแถวของนักเรียนห้อง ป. 4/1 ทำกิจกรรมหน้าเสาธง  คือ เข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ
2. เข้าสอนห้อง ป. 4/2 เกี่ยวกับเรื่อง การทักทาย (Greeting) นักเรียนบางคนยังออกเสียงไม่ถูกต้อง
3. จัดทำแผนการสอนสัปดาห์ต่อไป
4. ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดห้องก่อนกลับบ้าน

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


ประจำวันที่่  18  พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าห้องเรียนเพื่อทำกิจกรรมโฮมรูม
3. จัดทำแผนการสอนของสัปดาห์หน้า
4. ช่วยคุณครูในสายชั้นดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.  2555


1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง  คือ เข้าแถวร้องเพลงชาติ  สวดมนต์ กล่าวคำปฎิญาณ
2. เข้าโฮมรูมนักเรียนห้อง ป. 4/1 และเข้าสอนแทนครูพี่เลี้ยง นักเรียนห้อง ป. 4/3
3. เขียนบันทึกการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ลงในสมุดปฏิบัติงาน
4. ดูแลควบคุมนักเรียนห้อง ป. 4/1 ให้ทำความสะอาดในห้องเรียนก่อนกลับบ้าน

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่่  16  พฤษภาคม พ.ศ. 2555


1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. พบครูพี่เลี้ยง มอบหมายงานหน้าที่การสอน
3. จัดทำแผนการสอนของสัปดาห์หน้า
4. ช่วยคุณครูในสายชั้นจัดเรียงหนังสือตามจำนวนที่คุณครูกำหนดแจกให้นักเรียนแต่ละห้อง

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555


เปิดเทรมวันแรก
ตอนเช้าทำกิจกรรมยืนต้อนรับนักเรียน คุณครูและผู้ปกครอง  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง คือ เข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ จากนั้นผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง หลังจากนั้นเข้าพบท่านรองฝ่ายบุคคล ชี้แจงเรื่องการอยู่เวรประจำวัน และพบท่านรองฝ่ายวิชาการ ชี้แจงเรื่องการแบ่งสายชั้นและติดต่อครูพี่เลี้ยง จากนั้นเข้าพบคุณครูสายชั้น พบอาจารย์พี่เลี้ยงชี้แจงเรื่อง  ตารางสอนและการทำแผนการจัดการเรียนรู้