วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ.  2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  14  สิงหาคม  พ.ศ.  2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ.  2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ.  2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ.  2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ.  2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ.  2555

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.  2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ.  2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  30 กรกฎาคม  พ.ศ.  2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.  2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  26  กรกฎาคม  พ.ศ.  2555

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  25  กรกฎาคม  พ.ศ.  2555

บันทึกการปฏิบิติงาน

ประจำวันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ.  2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  23  กรกฎาคม  พ.ศ.  2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ.  2555

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  18  กรกฎาคม   พ.ศ.  2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  17  กรกฎาคม   พ.ศ.  2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  12  กรกฎาคม   พ.ศ.  2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  16  กรกฎาคม   พ.ศ.  2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  13  กรกฎาคม   พ.ศ.  2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  12  กรกฎาคม   พ.ศ.  2555

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่ 22  มิถุนายน  พ.ศ. 25551. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าดูแลนักเรียนห้อง ป.5/8  ระหว่างที่ประชุมผู้ปกครอง
3. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/3 เรื่อง Present simple tense
4. เข้าดูแลนักเรียนห้อง ป.4/6 และ ป.6/4 
5. ช่วยอาจารย์จัดเรียงเอกสารเกี่ยวกับอาเซียน
6. ช่วยนักเรียนเรียงเอกสารเพื่อที่จะเข้าเล่ม


บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  21 มิถุนายน  พ.ศ.  25551. ยืนเวรประจำวันต้อนรับนักเรียน
2. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
3. เข้าดูแลนักเรียนห้อง ป. 3/7 และ ป. 3/8 ระหว่างที่ประชุมผู้ปกครอง
4. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป. 4/4 โดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด
5. เข้าดูแลนักเรียนห้อง ป. 4/4 ระหว่างที่ประชุมผู้ปกครอง
6. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดห้องก่อนกลับบ้าน
วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  20  มิถุนายน  พ.ศ. 25551. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าดูแลนักเรียน ป.1/7 ซึ่งนักเรียนแต่ละคนน่ารักมาก
3. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/4 เรื่อง Present simple tense
4. เข้าดูแลนักเรียนห้อง ป.2/7
5. ควบคุมนักเรียน ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  19  มิถุนายน  พ.ศ. 25551. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. ท่านผู้อำนวยการเรียกประชุมชี้แจงเพื่อที่จะให้นักศึกษาเข้าไปดูแลน้องระหว่างที่โรงเรียนประชุมผู้ปกครอง
3. จัดทำสื่อการสอน
4. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

บันทึการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2555


1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/2 เรื่อง Present simple tense
3. บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ
4. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดห้องก่อนกลับบ้าน

บันทึกการปฏิบัติง่าน

ประจำวันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2555


1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/5 และ ป.4/3
3. บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ
4. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

บันทึการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2555


1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง โดยวันนี้จะจัดพิธีไหว้ครูซึ่งนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
2. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/4 และ ป.4/1
3. บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ
4. ควบคุบนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน
5. ยืนเวรประจำวันเพื่อส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน

บันทึการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  13  มิถุนายน  พ.ศ. 2555


1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/2 และ ป.4/4
3. จัดทำสื่อการสอน
4. บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ
5. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้านวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ.  2555


1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
3. เขียนรายชื่อนักเรียนลงในสมุดคู่มือ
4. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  11 มิถุนายน   พ.ศ.  2555


1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/2
3. บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ
4. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  8  มิถุนายน  พ.ศ.  2555


1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/5 และ ป.4/3
3. บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ
4. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  7  มิถุนายน   พ.ศ.  2555


1. ยืนเวรประจำวันต้อนรับนักเรียนในตอนเช้า
2. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
3. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/4 และ ป.4/1
4. บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ
5. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่ 5  มิถุนายน  พ.ศ. 2555


1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. เขียนรายชื่อนักเรียนลงในสมุดคู่มือ
3. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
4. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ.  2555

1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/5 และ ป.4/3
3. เขียนรายชื่อนักเรียนลงในสมุดคู่มือ
4. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

บัันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555


1. ยืนเวรประจำวันต้อนรับนักเรียน
2. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
3. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/4 และ ป.4/1
4. สังเกตการสอนของ นางสาวเพรชรี  แซ่ลิ่ม
5. บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ
6. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่ 30  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555


1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ซึ่งวันนี้จะมีกิจกรรม
    ออกกำลังกายในตอนเช้า
2. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/2 และ ป.4/4 ซึ่งนักเรียน
    ยังอ่านออกเสียงคำศัพท์ไม่ถูกต้อง
3. บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ
4. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่ 29  พฤษษภาคม  พ.ศ. 2555


1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
3. บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ
4. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555


1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/2
3. บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ
4. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


ตารางสอนครูปีการศึกษา 2555 นางสาววีรนุช  กูลดี    
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
วัน      เวลา

08:30-09:30

09:30-10:30

10:30-11:30

11:30-12:30

12:30-13:30

13:30-14:30

14:30-15:30
จันทร์
4/2

พัก
อังคาร
กลาง
พุธ
วัน
4/2
4/4
พฤหัส
4/4
อส4/4
อส4/1
ศุกร์
อส4/5
อส4/3

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555 


1. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ให้ทำความสะอาดก่อนเข้าแถว
2. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
3. เข้าสอนนักเรียนห้อง  ป.4/5 และ ป. 4/3 
   ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  24 พฤษภาคม  พ.ศ.  2555


1. ยืนเวรประจำวันต้อนรับนักเรียน
2. ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง
3. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/4 และ ป.4/1
4. บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ
5. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ.  25551. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนห้อง ป.4/4 และ ป.4/1
3. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
4. บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ
5. ควบคุมนักเรียนห้อง ป.4/1 ทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555


1. ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธงทำกิจกรรม  คือ เคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  
2. เข้าทำกิจกรรมโฮมรูมห้อง ป. 4/1  
3. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอน
4. ควบคุมดูแลนักเรียนทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555


1. ควบคุมการเข้าแถวของนักเรียนห้อง ป. 4/1 ทำกิจกรรมหน้าเสาธง  คือ เข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ
2. เข้าสอนห้อง ป. 4/2 เกี่ยวกับเรื่อง การทักทาย (Greeting) นักเรียนบางคนยังออกเสียงไม่ถูกต้อง
3. จัดทำแผนการสอนสัปดาห์ต่อไป
4. ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดห้องก่อนกลับบ้าน

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


ประจำวันที่่  18  พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าห้องเรียนเพื่อทำกิจกรรมโฮมรูม
3. จัดทำแผนการสอนของสัปดาห์หน้า
4. ช่วยคุณครูในสายชั้นดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.  2555


1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง  คือ เข้าแถวร้องเพลงชาติ  สวดมนต์ กล่าวคำปฎิญาณ
2. เข้าโฮมรูมนักเรียนห้อง ป. 4/1 และเข้าสอนแทนครูพี่เลี้ยง นักเรียนห้อง ป. 4/3
3. เขียนบันทึกการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ลงในสมุดปฏิบัติงาน
4. ดูแลควบคุมนักเรียนห้อง ป. 4/1 ให้ทำความสะอาดในห้องเรียนก่อนกลับบ้าน

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่่  16  พฤษภาคม พ.ศ. 2555


1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. พบครูพี่เลี้ยง มอบหมายงานหน้าที่การสอน
3. จัดทำแผนการสอนของสัปดาห์หน้า
4. ช่วยคุณครูในสายชั้นจัดเรียงหนังสือตามจำนวนที่คุณครูกำหนดแจกให้นักเรียนแต่ละห้อง

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจำวันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555


เปิดเทรมวันแรก
ตอนเช้าทำกิจกรรมยืนต้อนรับนักเรียน คุณครูและผู้ปกครอง  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง คือ เข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ จากนั้นผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง หลังจากนั้นเข้าพบท่านรองฝ่ายบุคคล ชี้แจงเรื่องการอยู่เวรประจำวัน และพบท่านรองฝ่ายวิชาการ ชี้แจงเรื่องการแบ่งสายชั้นและติดต่อครูพี่เลี้ยง จากนั้นเข้าพบคุณครูสายชั้น พบอาจารย์พี่เลี้ยงชี้แจงเรื่อง  ตารางสอนและการทำแผนการจัดการเรียนรู้